รายงานอัตราการติดเชื้อรายไตรมาส  
   
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ  
  ปีงบประมาณ
     
 
 
     
     
Graph width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color  
Graph1
Pick Color(Current Color is #3366CC)
 
Graph2
Pick Color(Current Color is #FFA500)
 
     
Data Label
   
     
 
   
 ไตรมาสAnti-HIV testing
(คน)
Positive
(คน)
Yield
(%)
 รวม1,688435 25.77
 ไตรมาส 1438126 28.77
 ไตรมาส 2451114 25.28
 ไตรมาส 3367104 28.34
 ไตรมาส 443291 21.06