รายงาน Index Testing จำแนกตามช่วงอายุ
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 ลำดับช่วงอายุ
(ปี)
จำนวน
(คน)
ร้อยละ
 1<15 180.2
 215-24 2,16218.5
 325-34 3,51030.1
 435-49 3,94233.8
 550+ 1,66114.2
 6รวม 11,679100.0