รายงาน Index Testing จำแนกตามช่วงอายุ
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 ลำดับช่วงอายุ
(ปี)
จำนวน
(คน)
ร้อยละ
 1<15 250.2
 215-24 2,96117.8
 325-34 5,03930.3
 435-49 5,64934.0
 550+ 2,53315.3
 6รวม 16,607100.0