รายงาน Index Testing จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
   
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 
     
     
Graph width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   
ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
(คน)
ร้อยละ
1 MSM
5,488
33.00
2 TG
454
2.00
3 SW
53
0.00
4 PWID
122
0.00
5 อื่น ๆ
10,490
63.00
  รวม
16,607
100