เอกสารประชุมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index testing) (22-23 ก.ย. 65)
วันที่ 23/09/2022   อ่าน 768
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf19 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
23/09/2022
2 นโยบายการตรวจเอชไอวีด้วยตนเองและการสนับสนุนของกองโรคเอดส์ฯไฟล์ pdf9 คุณภัทร์ศยา มุกลีมาศ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
23/09/2022
3 HIV SELF – TEST โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานครไฟล์ pdf11 คุณพิพัฒนานนท์ ทารี
รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร
23/09/2022
4 การใช้ชุดตรวจตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองแบบ self testไฟล์ pdf4 คุณสุนิสา ศิลาสัมฤทธิ์ผล
ศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค
23/09/2022
5 สรุปผลดำเนินงาน HIVST ศูนย์การแพทย์บางรัก กรุงเทพมหานครไฟล์ pdf4 คุณสุนิสา ศิลาสัมฤทธิ์ผล
ศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค
23/09/2022
6 การชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดอุบลราชธานีไฟล์ pdf2 คุณปิยะพร บุญเกิด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
23/09/2022
7 การติดตามสนับสนุนพื้นที่นำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ Index partner testingไฟล์ pdf4 คุณสุริยงค์ บุญประเชิญ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
23/09/2022
8 นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการรับบริการและการกินเพร็พไฟล์ pdf10 คุณตรีเพชร บัวขาว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
23/09/2022
9 Effective Recruitment for PrEP And Retentionไฟล์ pdf9 คุณศศิประภา คำธิ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23/09/2022
10 ทิศทางการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมและงบประมาณด้านการป้องกัน ปี 2566ไฟล์ pdf10 คุณชมนาถ มโนไพบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
23/09/2022
11 การมีส่วนร่วมในการติดตามของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการไฟล์ pdf10 คุณนันทวรรณ วงษ์ทิพย์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
23/09/2022
12 การสนับสนุนด้านการดำเนินงานและการจัดบริการในพื้นที่ (PrEP & PEP & Index partner testing & HIVST)ไฟล์ pdf14 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
23/09/2022
13 หนังสือเชิญรพ.เป็นเครือข่ายเพร็พ งบประมาณ GFไฟล์ pdf3 คณะทำงาน 23/09/2022
14 การบันทึกข้อมูล PrEP ที่โปรแกรม NAP PLUSไฟล์ pdf12 คณะทำงาน 23/09/2022
15 การบันทึกข้อมูล PrEP ที่ PrEPThai.net (งบประมาณ GF)ไฟล์ pdf7 คณะทำงาน 23/09/2022
16 การบันทึกข้อมูล Index partner testingไฟล์ pdf6 คณะทำงาน 23/09/2022
17 สรุปใบสำคัญรับเงิน Index partner testingไฟล์ word4 คณะทำงาน 23/09/2022
18 ใบสำคัญรับเงิน Index partner testingไฟล์ word4 คณะทำงาน 23/09/2022
19 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files10 ทีมวิทยากร 23/09/2022