ขอเชิญท่านดาวน์โหลดคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน ฉบับล่าสุด

เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) รุ่นที่ 2 (13-14 มิ.ย. 65) จ.เชียงใหม่
ทิศทาง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) และยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PEP) เรื่องสิทธิประโยชน์ โปรแกรมการติดตามการให้บริการ (NAP) , การให้บริการปรึกษาเพร็พอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พ และความสำคัญของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)
เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) รุ่นที่ 4 (20-21 มิ.ย. 65) จ.นครศรีธรรมราช
ทิศทาง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) และยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PEP) เรื่องสิทธิประโยชน์ โปรแกรมการติดตามการให้บริการ (NAP) , การให้บริการปรึกษาเพร็พอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พ และความสำคัญของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)


เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) รุ่นที่ 3 (16-17 มิ.ย. 65) จ.ขอนแก่น
ทิศทาง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) และยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PEP) เรื่องสิทธิประโยชน์ โปรแกรมการติดตามการให้บริการ (NAP) , การให้บริการปรึกษาเพร็พอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พ และความสำคัญของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)


เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) รุ่นที่ 1 (26-27 พ.ค. 65) กรุงเทพมหานคร
ทิศทาง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) และยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PEP) เรื่องสิทธิประโยชน์ โปรแกรมการติดตามการให้บริการ (NAP) , การให้บริการปรึกษาเพร็พอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พ และความสำคัญของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-5903215  prepthai2020@gmail.com


  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566