เอกสารพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องจัดบริการยา PrEP ปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (22 มี.ค. 2567)
วันที่ 21/03/2024   อ่าน 606
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดบริการเพร็พประเทศไทยไฟล์ pdf45 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/03/2024
2 แนวทางการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf51 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
22/03/2024
3 การจัดบริการ PEPไฟล์ pdf27 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
22/03/2024
4 การใช้งานระบบสารสนเทศ NAP-PrEPไฟล์ pdf167 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/03/2024
5 แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและการขอเพิ่มสิทธิใช้งานโปรแกรม NAPไฟล์ pdf16 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/03/2024
6 สิทธิประโยชน์ รายการชดเชยสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปีงบประมาณ 2567ไฟล์ pdf23 คุณอรทัย สุวราณรักษ์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
22/03/2024
7 การให้บริการปรึกษาเรื่องเพร็พ และข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง ในการจัดบริการไฟล์ pdf9 คุณประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย
โรงพยาบาลอุดรธานี
22/03/2024
8 การให้บริการเพร็พ ในกระบวนการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf19 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุข
22/03/2024
9 PrEP Promotion Tools เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf13 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คุณธนวงค์ บัวซ้อน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/03/2024
10 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2564 (PrEP Guidelines)ไฟล์ pdf13 ทีมวิทยากร 22/03/2024
11 แบบบันทึกข้อมูล PrEPไฟล์ word12 ทีมวิทยากร 22/03/2024
12 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files31 ทีมวิทยากร 22/03/2024