เอกสารประชุมติดตามการดำเนินงานจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ของหน่วยบริการที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (7 มี.ค. 2566)
วันที่ 08/03/2023   อ่าน 452
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ผลการดำเนินงานการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ประเทศไทยไฟล์ pdf54 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
08/03/2023
2 สรุปผลโครงการประเมินผลการจัดบริการการให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส (PrEP) ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช. ปีงบประมาณ 2563-2564ไฟล์ pdf12 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
ผศ.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08/03/2023
3 ตัวอย่างหนังสือขอเพิ่มสิทธิการบันทึกข้อมูล โปรแกรม NAP Plusไฟล์ word12 คณะทำงาน 08/03/2023
4 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files16 ทีมวิทยากร 08/03/2023