เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องจัดบริการเพร็พ (PrEP) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 (19-20 ม.ค. 2566)
วันที่ 02/02/2023   อ่าน 880
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความเป็นมาและนโยบายเพร็พ ประเทศไทยไฟล์ pdf71 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/02/2023
2 สิทธิประโยชน์ และรายการชดเชยสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปีงบประมาณ 2566 ไฟล์ pdf61 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
02/02/2023
3 ข้อมูลทางคลินิกและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดบริการเพร็พ การให้บริการเพร็พภายในวันเดียวและการติดตามการกินยาไฟล์ pdf24 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
02/02/2023
4 การบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามโปรแกรมการติดตามการให้บริการเพร็พของ สปสช.ไฟล์ pdf29 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/02/2023
5 หลักการ เทคนิค และข้อควรพิจารณา ในการให้บริการปรึกษาเรื่อง PrEP ไฟล์ pdf22 คุณประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย
รพ.อุดรธานี
02/02/2023
6 การให้บริการ PrEP ในกระบวนการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf15 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
คุณอริศา วงศ์สง่า
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/02/2023
7 แนวทางกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายกิจกรรม Index partner testingไฟล์ pdf8 คณะทำงาน 02/02/2023
8 PrEP Promotion Tools เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf16 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/02/2023
9 หนังสือขอเพิ่มสิทธิการใช้งาน National AIDS Program : NAPไฟล์ word28 คณะทำงาน 02/02/2023
10 แบบบันทึกข้อมูล PrEPไฟล์ word23 คณะทำงาน 02/02/2023
11 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files27 ทีมวิทยากร 02/02/2023