เอกสารประชุมราชการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการดำเนินงานการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ภายใต้โครงการกองทุนโลก (GF) (16 มิ.ย. 66)
วันที่ 20/06/2023   อ่าน 352
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ผลการดำเนินงานและแนวทางการจัดบริการเพร็พ (PrEP) งบประมาณกองทุนโลก (GF)ไฟล์ pdf82 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
20/06/2023
2 แบบประมาณการยาเพร็พ ปี 2566ไฟล์ Excel13 คณะทำงาน 20/06/2023
3 ตัวอย่างหนังสือเบิก-จ่าย ค่าชดเชยการจัดบริการ PrEPไฟล์ Word17 คณะทำงาน 20/06/2023
4 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files8 ทีมวิทยากร 20/06/2023