เอกสารประชุมเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและดูแลรักษาด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดขอนแก่น (26-27 มิ.ย. 66)
วันที่ 19/07/2023   อ่าน 287
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความสำคัญของการทำงานเอดส์ของนานาชาติและประเทศไทย ไฟล์ pdf10 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
26/06/2023
2 เครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและดูแลรักษาด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดขอนแก่นไฟล์ pdf8 คุณสาลินี ไวยนนท์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
26/06/2023
3 การใช้งานระบบสารสนเทศ NAP Plusไฟล์ pdf6 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
26/06/2023
4 ความเป็นมาและความสำคัญของการให้บริการ index partner testingไฟล์ pdf8 คุณพิณญาดา เหมือนชาติ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
27/06/2023
5 ตัวชี้วัดและการติดตามผลการให้บริการ Index Partner testingไฟล์ pdf2 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
27/06/2023
6 การให้คำปรึกษา Index partner testingไฟล์ pdf4 คุณอุษณีย์ กฤษณาวารินทร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
27/06/2023
7 การสนับสนุนการจัดบริการ Index Partner testingไฟล์ pdf2 คุณนงลักษณ์ ชัยชะนะ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
27/06/2023
8 โปรแกรมบันทึกข้อมูล Index Partner testingไฟล์ pdf2 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
27/06/2023
9 ผลการดำเนินงาน Index Partner testing จังหวัดขอนแก่นไฟล์ pdf2 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
27/06/2023
10 สถานการณ์ตัวอย่าง (case study)ไฟล์ pdf3 ทีมวิทยากร 27/06/2023
11 แนวทางการจัดบริการเพร็พ งบประมาณจากกองทุนโลกไฟล์ pdf6 คณะทำงาน 27/06/2023
12 ตัวอย่างหนังสือขอเพิ่มสิทธิการบันทึกข้อมูล NAPไฟล์ Word3 คณะทำงาน 27/06/2023
13 แบบประมาณการขอใช้ยาเพร็พ (Non UC)ไฟล์ Excel3 คณะทำงาน 27/06/2023
14 ตัวอย่างหนังสือเบิกเงิน PrEP งบประมาณกองทุนโลกไฟล์ Word3 คณะทำงาน 27/06/2023
15 แบบฟอร์ม Index partner testing V.15_Feb_2023ไฟล์ pdf2 คณะทำงาน 27/06/2023
16 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files2 ทีมวิทยากร 27/06/2023