เอกสารประชุมทบทวนการบันทึกข้อมูลการให้บริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) และการให้ยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP)
วันที่ 20/07/2023   อ่าน 285
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 Index testing plus HIV ST, linkage to PrEPไฟล์ pdf9 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
06/07/2023
2 การแยกกลุ่มประชากรหลัก(KP) ในงานบริการป้องกันและตรวจเอชไอวีสู่ระบบการบันทึกข้อมูลไฟล์ pdf4 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
06/07/2023
3 การติดตามและบันทึกข้อมูลบริการ Index partner testingไฟล์ pdf4 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
06/07/2023
4 การนำใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงบริการ Index partner testingไฟล์ pdf1 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
06/07/2023
5 การใช้งานระบบสารสนเทศ NAP Plusไฟล์ pdf5 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
07/07/2023
6 ความก้าวหน้าการดำเนินงานการให้บริการยา PrEP กรุงเทพมหานครไฟล์ pdf6 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
07/07/2023
7 แบบฟอร์ม Index partner testing V.15_Feb_2023ไฟล์ pdf4 คณะทำงาน 07/07/2023
8 ตัวอย่างหนังสือขอเพิ่มสิทธิการบันทึกข้อมูล NAPไฟล์ word2 คณะทำงาน 07/07/2023
9 แบบบันทึกข้อมูล PrEPไฟล์ word3 คณะทำงาน 07/07/2023
10 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files2 ทีมวิทยากร 07/07/2023