เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการเพร็พในหน่วยบริการสาธารณสุข
วันที่ 01/12/2020   อ่าน 498
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563ไฟล์ pdf12 คณะทำงาน 01/12/2020
2 สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและแนวทางการจัดบริการเพร็พในประเทศไทยไฟล์ pdf44 พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
01/12/2020
3 การใช้เพร็พและเทคนิคการจัดบริการเพร็พ ให้มีประสิทธิภาพและการคงอยู่ในระบบบริการสุขภาพไฟล์ pdf31 นพ.ฐิติสันต์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
01/12/2020
4 รูปแบบการจัดบริการเพร็พที่สอดคล้องกับบริบทกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์ในปัจจุบันไฟล์ pdf32 คุณชมนาถ มโนไพบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
01/12/2020
5 การจัดบริการปรึกษาเรื่องเพร็พไฟล์ pdf21 คุณลีซ่า กันธมาลา
นักวิชาการอิสระ
01/12/2020
6 เทคนิคการให้คำปรึกษาเรื่องเพร็พไฟล์ pdf18 คุณลีซ่า กันธมาลา
นักวิชาการอิสระ
01/12/2020
7 ประสบการณ์การจัดบริการเพร็พ รพ.ขอนแก่นไฟล์ pdf14 คุณสุปราณี นาประเสริฐ
โรงพยาบาลขอนแก่น
01/12/2020
8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการเพร็พ รพ.จะนะ จ.สงขลาไฟล์ pdf5 คุณอภิสาร์ สุวรรณรัตน์
โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา
01/12/2020
9 บริการ PrEP จากชุมชน สู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อไฟล์ pdf11 คุณพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์
มูลนิธิเอ็มพลัส
01/12/2020
10 เทคนิคการบันทึกและรายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการเพร็พในโปรแกรม NAP อย่างมีประสิทธิภาพไฟล์ pdf26 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
01/12/2020
11 แบบฟอร์มขอเพิ่มสิทธิการบันทึกข้อมูล PrEP ในโปรแกรม NAPไฟล์ WORD16 คณะทำงาน 01/12/2020
12 ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files17 ทีมวิทยากร 01/12/2020