เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสาธารณสุขที่จัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 (21-22 ธ.ค. 63)
วันที่ 14/01/2021   อ่าน 535
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563ไฟล์ pdf8 คณะทำงาน 14/01/2020
2 ทิศทางนโยบายการดำเนินงานบริการ ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf9 พญ.มณฑินี วสันติอุปโภคากร
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14/01/2020
3 สิทธิประโยชน์ โปรแกรมการติดตามการให้บริการ (NAP) และเป้าหมายในการดำเนินงานไฟล์ pdf8 คุณอาทิตย์ ผู้สาอางค์
คุณพฤกษาษร เชื้อสุภา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/01/2020
4 รูปแบบการจัดบริการ เพร็พ ที่สอดคล้องกับบริบทกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์ปัจจุบันไฟล์ pdf6 คุณชมนาถ มโนไพบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
14/01/2020
5 PrEP Promotion Tools เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf5 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14/01/2020
6 สรุปผลการดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ 2563ไฟล์ pdf2 คุณกริษฐา เกิดอุดม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/01/2020
7 สรุปบทเรียนและประสบการณ์การดำเนินงานการเข้าถึงบริการเชิงรุกในกลุ่มประชากรเป้าหมาย รพ.เซ็นทรัล ปาร์คไฟล์ pdf1 คุณธีรพล บุญประกอบ
รพ.เซ็นทรัล ปาร์ค จ.สมุทรปราการ
14/01/2020
8 การดำเนินงานตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซี ปี 2564 และโครงการนำร่องตรวจคัดกรองตับอักเสบ ซี จ.เพชรบูรณ์ไฟล์ pdf1 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/01/2020
9 สรุปและปิดการประชุมไฟล์ pdf4 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/01/2020
10 แบบฟอร์มขอเพิ่มสิทธิการบันทึกข้อมูล PrEP ในโปรแกรม NAPไฟล์ WORD4 คณะทำงาน 14/01/2020
11 ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files4 ทีมวิทยากร 14/01/2020