วีดีโอนำเสนอสรุปบทเรียนการดำเนินงานการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) (26 ส.ค. 64)
วันที่ 30/08/2021   อ่าน 1511
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 กล่าวเปิดการประชุมโดยพญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ไฟล์ VDO6 พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
30/08/2021
2 ความก้าวหน้าของงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยไฟล์ VDO8 พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
30/08/2021
3 มอบใบประกาศนียบัตรไฟล์ VDO5 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
30/08/2021
4 ความเป็นมาและกิจกรรมการดำเนินงาน Index partner testingไฟล์ VDO13 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
30/08/2021
5 แนวทางการจัดบริการการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ VDO23 คุณชมนาถ มโนไพบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
30/08/2021
6 บริการชวนคู่ในกลุ่มประชากรหลักอย่างไรให้สำเร็จไฟล์ VDO10 คุณประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย
โรงพยาบาลอุดรธานี
30/08/2021
7 บริการชวนคู่ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ไฟล์ VDO2 คุณอารี รามโกมุท
สถาบันบำราศนราดูร
30/08/2021
8 สารพัดเทคนิคกับการจัดบริการชวนคู่ในเมืองกรุงไฟล์ VDO5 คุณอรดี โชติเสน
โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
30/08/2021
9 อภิปราย ถาม-ตอบไฟล์ VDO3 ทีมวิทยากร 30/08/2021
10 ดาวน์โหลดวีดีโอทั้งหมด (HD VDO)ZIP Files11 ทีมวิทยากร 30/08/2021