อบรมพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ครั้งที่ 3

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 16/6/2565 - 17/6/2565