ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP)

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดบริการ PrEP  
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นายซัยฟุดดีนชำนาญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล เวชกรรมสังคมรพ.ธัญญารักษ์สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 นางวราลักษณ์วงศราวิทย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล เวชกรรมสังคมรพ.ธัญญารักษ์สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 นางกฤษณาเกิดชาตรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.รัตภูมิสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
4 นางสาวสุธาทิพย์ปลอดภัยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาล เวชกรรมสังคมทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
5 นายศรีศักดิ์​อิศระภักดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลเรือนจำเรือนจำกลางสงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
6 นางกนกพัชรทองแดงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล OPDรพ.ตรังตรังพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
7 นางวิภาวรรณผกาเกตุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาล OPDโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสถิตย์สงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
8 นางเพียงกมลอิแอพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.สะบ้าย้อยสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
9 นางอุไรพรจันทะโนผอ.รพ.สต.สวนเรียนผอ.รพ.สต.สวนเรียนรพ.สต.สวนเรียนสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
10 นายจุฑามาศฤทธาภัยนวก.สาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.เกาะแต้วสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 นางนางพิมพ์วราห์ภุชงค์ปทุมมาสนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสงขลาพักคู่นางสาววรรณฤดี สุนทรเต็ม
12 นางสาวปิยมาภรณ์กลิ่นนาวีนวก.สาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.เขารูปช้างสาขา๒สงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
13 นางงามตาชุ่มเชื้อจพ.สาธารณสุขชำนาญงานจพ.สาธารณสุขรพ.สต.ทุ่งหวังสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
14 นางสมใจดวงสุวรรณผอ.รพ.สต.ทุ่งใหญ่ผอ.รพ.สต.ทุ่งใหญ่รพ.สต.ทุ่งใหญ่สงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
15 นางจรรยาชูมณีนวก.สาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.เขารูปช้างสาขา๑สงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
16 นางสาววสุนันท์เจียนซีจพ.สาธารณสุขชำนาญงานจพ.สาธารณสุขรพ.สต.บ่ออิฐสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
17 นายภราดรคงเพชรนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.เขารูปช้างสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
18 นางรุ้งตะวันจันทมณีผอ.รพ.สต.พะวงผอ.รพ.สต.พะวงรพ.สต.พะวงสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
19 นางสาวสุกัญญาบูรณศิลป์นวก.สาธารณสุขปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.ท่าไทรสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
20 นางละม่อมแก้วมณีนวก.สาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.นาป่องสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
21 นายธะระธารนิชกรรมจพ.สาธารณสุขชำนาญงานนักวิชาการสาธารณสุขสนง.สสอ.เมืองสงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
22 นางสาวศศิธรศรีพานเจ้าพนักงานสาธารณสุขผู้ประสานงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
23 นางอรพินธ์เขียวชุมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล เวชกรรมสังคมโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลม่วงงามสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
24 นางสาวภิญญาณีณ พัทลุงหัวหน้างานผู้ประสานงานสาขาพื้นที่(สงขลา)สงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
25 นายพัทธนัยจอเอียดนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนครสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
26 นางสาวซูฮายนงค์สมาเฮาะผู้ประสานงานจังหวัดสงขลาผู้ประสานงานมูลนิธิโอโซนสงขลาสงขลาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
27 นายวีรศักดิ์ส่าแหล่หมันนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
28 นางสาวศศิธรมั่นคงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
29 นางสาวเพลินพิศพรหมมะลินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนักวิชาการสาธารณสุขกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
30 นายยุทธภูมิศรีคำจีนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีพักคู่นายอนุวัต งามผิวเหลือง
31 นายอนุวัตงามผิวเหลืองผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีพักคู่นายยุทธภูมิ ศรีคำจีน
32 นางกาญจนาสังรีพยาบาลวิชาชีพพยาบาล OPDรพ.สิงหนครสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
33 นางสาวอภิสาร์สุวรรณรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลรพ.จะนะสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
34 พญ.ชนิดาเพชรคีรีนายแพทย์ชำนาญการพิเศษแพทย์รพ.จะนะสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
35 นายสรวิชญ์สวัสดิสารพยาบาลวิชาชีพพยาบาล เวชกรรมสังคมเรือนจำอำเภอนาทวีสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
36 นางเรวดีมณีอ่อนเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
37 นางตีรณีกำภูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.เทพาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
38 นางอรอุมาแทนบุญพยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.หาดใหญ่สงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
39 นายเจษฎาพรทองงามประธานประธานกลุ่มพะยูนศรีตรัง จังหวัดตรังตรังพักคู่นายธนศักดิ์ ใจปลื้ม
40 นายธนศักดิ์ใจปลื้มรองประธานรองประธานกลุ่มพะยูนศรีตรัง จังหวัดตรังตรังพักคู่นายเจษฎาพร ทองงาม
41 นายเดชามูเก็มพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
42 นางสุพรอยู่เจริญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
43 นพ.ธวัชลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลาแพทย์รพ.ธัญญารักษ์สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
44 นางรัชนีจันทร์รอดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.นาหม่อมสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
45 นางประทีปสระมุณีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
46 นายภูเบศวร์พงศ์สุวรรณเจ้าหน้าที่ติดตามและประมวลผลประมวลผลข้อมูลสมาคมฟ้าสีรุ้งจังหวัดสงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
47 นายปุณณนัทธ์ภู่พิสุทธิศักดิ์ผู้จัดการสมาคมฟ้าสีรุ้ง จังหวัดสงขลาผู้ประสานงานสมาคมฟ้าสีรุ้งจังหวัดสงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
48 ดร.ปุณณนัทธ์ภู่พิสุทธิศักดิ์ผู้จัดการสมาคมฟ้าสีรุ้ง จ.สงขลาผู้ประสานงานสมาคมฟ้าสีรุ้งสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
49 นางนันทิดาคิดถูกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.สิงหนครสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
50 นางสาวกัญญ์ณิชชาถือทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
51 นางสงกรานต์ถิ่นถานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
52 นางสาวนะดาเกตสุริยงค์ผู้จัดการโครงการSTARผู้ประสานงานศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
53 นางสาวพัชรกัญญ์ตู้ทวีทรัพย์ผู้ประสานงานภาคใต้ผู้ประสานงานศูนย์ลดอันตรายจากยาเสพติด จังหวัดตรังตรังพักคู่นางสาวนางสาวละไม ชูอ่อน
54 นางสาวนางสาวละไมชูอ่อนผู้จัดการศูนย์ฯบริหารจัดการ DICศูนย์ลดอันตรายจากยาเสพติด จังหวัดตรังตรังพักคู่นางสาวพัชรกัญญ์ ตู้ทวีทรัพย์
55 นางอภิรวรรณมากสังข์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารพ.หาดใหญ่สงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
56 นางสาวอุมาลีแซ่หลีพยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ปาดังเบซาร์สงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
57 นางสาวกรรณิตาการชะนะไชยเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
58 นางบุณ​ร​ฎา​นามแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ควนเนียงสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
59 นางธัญลักษณ์ไชยสวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.บางกล่ำสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
60 นางณัฐชญารามจันทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงพัทลุงพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
61 นางสาววรรณฤดีสุนทรเต็มพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.กันตังตรังพักคู่นางพิมพ์วราห์ ภุชงค์ปทุมมาส
62 นางพิมพ์วราห์ภุชงค์ปทุมมาสันักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังตรังพักคู่นางสาววรรณฤดี สุนทรเต็ม
63 นายภูโมกข์อัมพวานายแพทย์เชี่ยวชาญแพทย์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
64 นายณัฐนันท์แก้วมณีผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
65 นางสาวจริยาแตงอ่อนผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
66 นางนิ่มอนงค์ไทยเจริญนวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก 
67 นางสาวพิชญาภามุสิกะประยูรผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลาไม่ประสงค์จองห้องพัก