ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและรูปแบบความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ของหน่วยบริการสุขภาพกับศูนย์องค์รวม

    รายชื่อเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในบริการ Index partner testing ของหน่วยบริการสุขภาพกับศูนย์องค์รวม
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางกุลณัฐฐาอัครวีสีห์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พัฒนานิคมลพบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
2 นางอารีรามโกมุทพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถาบันบำราศนราดูรนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 นางสาวบัณฑิตาสมบูรณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ชะอวดนครศรีธรรมราชพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
4 นายสมโชคพิมพ์สิงห์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.หนองเรือขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
5 นางพัชรีชินวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.น้ำยืนอุบลราชธานีพักคู่นางสาววรรณภา ภูธร
6 นางสาวเพ็ญศรีปัญญาเฉียบพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรพ.หว้านใหญ่มุกดาหารพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
7 นางสาวสุภาวดีพงษ์ประภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายพักคู่นางสาวอกนิษฐ์ เลศักดิ์
8 นางสาวอกนิษฐ์เลศักดิ์พยาบาลวิชาชีพรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายพักคู่นางสาวสุภาวดี พงษ์ประภาส
9 นางวารุณีนาสินพูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.หัวตะพานอำนาจเจริญพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
10 นางกาญจนาภิบาลวงษ์แกนนำกลุ่มแก่งสะพือสัมพันธ์ศูนย์องค์รวม รพ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
11 นายทิวาวุฒิหนูปลอดพนักงานช่วยเหลือคนไข้(รับผิดชอบคลินิกยาต้านไวรัส)รพ.ป่าพะยอมพัทลุงพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
12 นางมณีรัตน์อบมานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
13 นายวัชรินทร์วิญญกูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
14 นางปรีดาเฉลิมวงค์พยาบาลวิชาชีพรพ.หาดใหญ่สงขลาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
15 นางจินตะนานามบุญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ลำปางลำปางพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
16 นางสาววรรณภาภูธรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.นาจะหลวยอุบลราชธานีพักคู่นางพัชรี ชินวงศ์
17 นางสาวสมคิดพอขุนทดประธานแกนนำกลุ่มเพื่อนด่านขุนทดสัมพันธ์รพ.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธนครราชสีมาพักคู่นางสาวกฤษณา หวังมุขกลาง
18 นางสาวกฤษณาหวังมุขกลางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธนครราชสีมาพักคู่นางสาวสมคิด พอขุนทด
19 นางสาวพรพิมลพรมวิเศษพยาบาลปฏิบัติการรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
20 นายสุรศักดิ์ทวีสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.หนองหญ้าปล้องเพชรบุรีพักเดี่ยว (เหมาทั้งห้อง) 
21 ร.ท.หญิงเรวดีลดเลี้ยวพยาบาลวิชาชีพรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
22 นายศรีลัยเรืองชัยผู้ประสานงานด้านข้อมูลกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก