ประชุม “ติดตามสนับสนุนการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ภายในจังหวัดนครราชสีมาและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (วันที่ 26 เม.ย. 2566 เวลา 13.00-16.30 น.)
  รายชื่อประชุมติดตามสนับสนุนการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)      
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดแก้ไข
1 นางthawaratKhotphuwiangRegister Nurseรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
2 พญ.ปาณิศาพันธุ์อุบลนายแพทย์ชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
3 นางทัศนีย์พงศ์กิจจาฤทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
4 นางสาววัลลภาเดชาเสถียรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
5 ภญ.ปฐมาวดีสุดสะอาดเภสัชกรชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
6 พญ.อุษณีย์ศรีร่มโพธิ์ทองนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
7 นางวรรณเฉลิมโภคาพานิชย์พยาบาลวิชาชีพรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
8 นางสาวพัชรีสู่สุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
9 นางฤดีพรเพียสุพรรณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
10 นางนันทพรกวางแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
11 นางวรรณาปิยะเศวตกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
12 พญ.จิรฐานันทชัยบุตรนายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
13 พญ.อธิพรรุ่งทรัพย์ไพบูลย์นายแพทย์ชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
14 นางสาวพิสมัยสุระกาญจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่น
15 นางสาวณัฐพรลีนวิภาตนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่น
16 นางกิ่งกาญจน์จงใจหาญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่น
17 นางสาวปิยธิดาภูตาไชยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่น
18 นางหลั่งพรอุตรศาสตร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์แพทย์ชาตะผดุง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่นขอนแก่น
19 นางสาลินีไวยนนท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
20 นางสาวสาวิตรีสารเพ็ชรผู้ประสานงานโครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
21 นายภานุรุจโสดาสร้อยเจ้าหน้าที่ส่งต่อและข้อมูลบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
22 นางสาวธัสสรแก้วเมืองนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
23 นางพิณญาดาเหมือนชาตินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
24 นายตรีเพชรบัวขาวเจ้าหน้าที่ส่งต่อและข้อมูลบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
25 นายศรีลัยเรืองชัยผู้ประสานงานด้านข้อมูลกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรี