เอกสารอบรมการนำกระบวนการการใช้กลยุทธ์เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social network strategies (SNS) และระบบการบันทึกข้อมูล ผ่านแอปพลิเคช้่น MATESDI (19-20 ก.ค. 66)
วันที่ 06/08/2023   อ่าน 647
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 หลักการและวิธีการดำเนินงาน Social network strategies (SNS) ไฟล์ pdf11 คุณอุษณีย์ กฤษณาวารินทร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/07/2023
2 ประสบการณ์การจัดบริการ SNS & HIVST ผ่านแอพพลิเคชั่น MATESDIไฟล์ pdf20 คุณพิพัฒนานนท์ ทารี
รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร
19/07/2023
3 Digitalize case findings: A blending of Index testing, social network strategies, and HIV self-testing through MATESDI applicationไฟล์ pdf14 คุณฐิติวัสส์ พวงมาลี
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/07/2023
4 คู่มือการใช้งานระบบ MATESDI สำหรับเจ้าหน้าที่ไฟล์ pdf19 คุณฐิติวัสส์ พวงมาลี
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/07/2023
5 แนวทางการจัดการและวางแผนการดำเนินงานในจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีไฟล์ pdf5 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
20/07/2023
6 กลยุทธ์ Social Network Strategy โรงพยาบาลอุดรธานีไฟล์ pdf10 คุณประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย
รพ.อุดรธานี
20/07/2023
7 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files5 ทีมวิทยากร 20/07/2023