กินยา PrEP

12,829 คน
main_logo

กินยารายใหม่

3,001 คน
main_logo

กินยาครั้งแรก

2,857 คน
main_logo
77 % ของผู้รับบริการ
อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ร้อยละของผู้กินยา PrEP จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

Source : NAP,TRC,PIMAN,Prepthai.net ณ วันที่ 31 ธ.ค.2566
ขอเชิญท่านดาวน์โหลดคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน ฉบับล่าสุด