การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing
   รายชื่อหน่วยงานที่มีผลการประเมินตนเอง (Self Assessment)      
 

ลำดับวันที่โรงพยาบาลจังหวัดชื่อผู้ประเมินชื่อผู้รับผิดชอบQ1Q2Q1_1_1Q1_1_2แก้ไขพิมพ์
118/6/2566รพ.ปะทิวชุมพรเข็มสิริ 32เป็นบางครั้งใช่/ทุกครั้ง
228/2/2566รพ.ป่าติ้วยโสธรเทียมจันทร์ ไชยเสนานางพยอม โพธิแสน22ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
31/2/2566รพ.ป่าพะยอมพัทลุงนางมลิวรรณ์ ชูดำนางมลิวรรณ์ ชูดำ41ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
418/1/2566รพ.หนองเรือขอนแก่นนางพรทิพย์ วงษ์หนองหอยนางพรทิพย์ วงษ์หนองหอย66ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
513/1/2566รพ.สร้างคอมอุดรธานีนางดาวฤดี ศรีสังคมน.ส.ชิดชนก ศรีสร้างคอม305เป็นบางครั้งใช่/ทุกครั้ง
612/1/2566รพ.เฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราชสิริวุฒิ กิตติโพธินันท์เพ็ญนภา33ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
711/1/2566รพ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีวนารี วิชัยดิษฐ 22ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
810/1/2566รพ.ขนอมนครศรีธรรมราชนางแสงจันทร์ ขนอมแสงจันทร์62ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
910/1/2566รพ.ค่ายวชิราวุธนครศรีธรรมราชส.ท.หญิงวราภรณ์ ระวังร.อ.หญิงปานทิพย์ ปานเพชร ส.ท.หญิงวราภรณ์ ระวัง30ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
1010/1/2566รพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตตระการตา แซ่ฉั่วตระการตา แซ่ฉั่ว11ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
119/1/2566รพ.หนองเรือขอนแก่นนางกรรณิการ์ ใจตรงนางกรรณิการ์ ใจตรง66ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
129/1/2566รพ.พระพรหมนครศรีธรรมราชญาณินทร พาควารีญาณินทร พาควารี22ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
136/1/2566รพ.เจริญกรุงประชารักษ์สำนักการแพทย์ประคองศรี กิตติเรืองนามประคองศรี กิตติเรืองนาม1010ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
146/1/2566รพ.นาเยียอุบลราชธานีไพรัตน์ กาพาด 44ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
155/1/2566รพ.แม่สรวยเชียงรายนางสาวสิลานี สมใจนางสาวสิลานี สมใจ52ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
165/1/2566รพ.ขอนแก่นขอนแก่นสินจัย คุณะสินจัย คุณะ33ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
175/1/2566รพ.แม่สายเชียงรายสุรัสวดี เกาฏีระสุรัสวดี2121ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
1823/12/2565รพ.แจ้ห่มลำปางจินตะนา นามบุญจินตะนา นามบุญ52ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
1922/12/2565รพ.ชะอวดนครศรีธรรมราชบัณฑิตา สมบูรณ์บัณฑิตา สมบูรณ์33ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
2022/12/2565รพ.ควนกาหลงสตูลนางมยุรี เกียรติธนภูษิตนางมยุรี เกียรติธนภูษิต152ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
2122/12/2565รพ.หนองเรือขอนแก่นนางพรทิพย์ วงษ์หนองหอยนางพรทิพย์ วงษ์หนองหอย62ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง
2223/11/2565รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นภานุรุจเจ้าหน้าที่จัดบริการส่งต่อข้อมูลบริการ33ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง